FrmBestLive - Ana Sayfa
<?php bloginfo('title'); ?> - <?php the_title(); ?>

logo.
Contacts PERSEMBE BELDEMIZIN CADDE VE SOKAKLARINA BASIBOS HAYVAN BIRAKANLARIN HAYVANLARINA BELEDIYE ZABITASI TARAFINDAN EL KONULUP CEZA YAZILACAKTIR...Belediyeden Duyurulur.

SON YORUMLAR


POPÜLER RESiMLER

Admin Paneli

HAVA DURUMU

 • GUNLUK GAZETELER

  REKLAM

  reklam

  Zonguldak,Caycuma,Persembe gŁncel

  Izin Yolu - Hirvatistan

   
   
   

  Hýrvatistan dümdüz otoban

  Hýrvatistan boydan boya 306 km ve dümdüz otoban. Virajý bile olmayan bu yol sürücüyü monotonlaþtýrýyor. Yol boyunca her 5 km'de dinlenme tesisleri var. Burada kýsa bir mola verip dinlenmek en doðrusu. Bu yolda üç vatandaþ hayatýný kaybetti, bir aile aðýr yaralandý.

   

   

   

  SILA yolunda vizeler tarihe karýþtý. Bu güzergahta artýk hiçbir ülke Avrupa’da yaþayan Türk vatandaþlarýndan vize istemiyor. Ama yine de hatýrlatmakta yarar var, Hýrvatistan Türk vatandaþlarýndan vize talep etmiyor. Biz Hýrvatistan’a Bregana sýnýr kapýsýndan giriyoruz. Burdan itibaren Sýrbistan sýnýr kapýsýna kadar 306 km ve boydan boya otoban. Ancak dümdüz otoban sürücüyü monotonlaþtýrýyor ve insaný adeta hýza davet ediyor. Bu yolda geçtiðimiz yaz aþýrý hýz yüzünden Hamit ve Melek Karaman adlý çift hayatýný kaybetti. Bu yýlýn nisan ayýnda ise Berlin’de yaþayan Ýbrahim Kömür yine aþýrý hýz yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek aracýyla bariyerlere çarptý. Kendisi aðýr yaralandý, eþi Hava Kömür ise olay yerinde hayatýný kaybetti. Ayný yolda üç çocuklu bir Türk aile daha kaza yaptý. Aðýr yaralanan aileyi ADAC Almanya’ya getirdi. Burada saðlýk ve kaza sigortasý yaptýrmanýn önemi bir kez daha ortaya çýkýyor.

  DÝNLENMEDEN GÝTMEYÝN

  Hýrvatistan’da yollar çok bakýmlý. Her 5 km’de bir, benzin istasyonu, alýþveriþ yeri, restoraný ve cafesi olan dinlenme tesisleri var. Yiyecek ve içecekler oldukça ucuz. Hýrvatistan kahvesi Türk kahvesi gibi ve çok güzel. Hiç ara vermeden Hýrvatistan’a kadar araba kullanan sürücüler artýk yoruluyor. Sürücü yol yorgunluðunu burada hissetmeye baþlýyor. O nedenle burda bir benzin istasyonunda durup dinlenmekte büyük fayda var. Anlýk bir hata ömür boyu unutamayacaðýmýz çok kötü ve acý sonuçlara yol açabilir. Varmak istediðimiz hedefe hiç ulaþmamak yerine geç ulaþmak en doðrusu ve en güzeli olur.
  Ayrýca Hýrvatistan otobanýnda sivil polis araçlarý görev yapýyor. Sivil polis aracýndaki radar bir km önde giden aracý zumlayýp hem hýzýný ölçüyor hem de plakasýný okuyor. Otobanda hýz limiti 130 km. Sivil polis arabasý hýz limitini aþan aracýn önüne geçerek arka camda Almanca ve Ýngilizce 'Polis, bizi takip edin' yazan ve yanýp sönen ýþýklý levhayý açýyor. Araçta biri sivil öteki resmi giysili iki polis oturuyor.

  TRAFÝK CEZALARI AÐIR

  Hýrvatistan’ý her yýl 10 milyon turist ziyaret ediyor. Turizm gelirleri bu ülke için çok önemli. O nedenle Hýrvatistan trafik polisi yollarda turistleri ürkütecek kazalar olmamasý için çok sýký kontroller yapýyor. Trafik cezalarý çok aðýr. Aþýrý hýz hem çok pahalýya hem de polisle uzun zaman kaybetmenize neden olabilir. Araç kullanýrken alkol sýnýrý sýfýr. Otobanda hýz limitini aþmanýn cezasý 300 ile 2 bin Kuna arasýnda deðiþiyor. Limiti 50 km’nin üzerinde aþmanýn cezasý en az 2 bin kuna, yaklaþýk 280 Euro. Buna mahkeme karar veriyor. Limiti 30 ile 50 km arasýnda aþmanýn cezasý 500 Kuna, 10 ile 30 km arasýnda aþmanýn cezasý ise 300 Kuna. Hýrvatistan yollarýnda farlar gündüz de açýk olmak zorunda. Aksi takdirde cezasý 300 Kuna. Emniyet kemeri takmamanýn ve direksiyon baþýnda cep telefonuyla konuþmanýn cezasý ise 500 Kuna. Yani en düþük trafik cezasý 300 Kuna’dan (40 Euro) baþlýyor. Polis en fazla 700 Euro’ya kadar olan para cezalarýný alabiliyor, bunun üzerindeki trafik cezalarýna mahkeme karar veriyor. Ölümcül kazalarda sürücünün belgelerine el konuluyor ve mahkemeye sevk ediliyor.

  ÝLK YARDIM ÇANTASI

  Hýrvat trafik yasalarýna göre araçlarda ilk yardým çantasý, çekme halatý ve araç için yedek ampul bulundurmak mecburiyeti var. Hýrvat trafik polisi araçta bu donanýmýn tam olup olmadýðýný kontrol edebiliyor ve herhangi birinin eksik olmasý durumunda para cezasý kesiyor. Polislere rüþvet daveti çýkarmamak için aracýnýza ilk yardým çantasýyla birlikte çekme halatý ve yedek ampul almayý unutmayýn.

  DÝNLENÝN

  Hýrvatistan’da benzin fiyatlarý Sovenya’dan biraz daha pahalý. Hýrvatistan para birimi Kuna ve 1 Euro 7.26 kuna. Euro Disel’in litresi 8.97 kuna (Yaklaþýk 1.23 Euro). Super 95 benzinin litresi 8.56 Kuna (1.17 Euro), Euro Super’in litresi 8.81 Kuna (1.21 Euro). Otoyol ücreti ve içecek yiyecek için mutlaka sýnýrda para bozdurun. Kuna ile alýþveriþ daha ucuza geliyor. Sýnýrda 50 Euro para bozdurup artaný geri dönerken de kullanabilirsiniz.   

  OTOBAN ÜCRETLÝ

  Hýrvatistan’da biri Zagreb’e, öteki Sýrbistan sýnýrýna kadar olmak üzere iki kez otoban ücreti alýnýyor. Bu yýl otoban ücretlerine önemli zam yapýldýðý gözden kaçmýyor. Hýrvatistan’a üç giriþ kapýsý var. Slovenya’nýn baþkenti Ljubljana üzerinden gidenler Bregana sýnýr kapýsýndan, Maribor üzerinden gidenler Macelj sýnýr kapýsýndan, Macaristan üzerinden gidenler ise Goriçan sýnýr kapýsýndan Hýrvatistan’a giriþ yapýyor. Bregana sýnýr kapýsýndan baþkent Zagreb 13 km ve otoban ücreti otomobiller için 5 Kuna, yaklaþýk 65 Cent. Ancak Euro olarak ödenirse, 1 Euro alýnýyor. Bu nedenle Hýrvatistan’a giriþte para bozdurmanýn yararý var. Otoban ücretleri Euro olarak ödenebiliyor, ancak giþeler döviz bozduðu için komisyon kesiyor. Hýrvatistan’a Macaristan’dan girenler 91.5 km uzunluðundaki Goriçan Zagreb otobaný için otomobillere 36 kuna (yaklaþýk 5 Euro), minibüslere 54 kuna (yaklaþýk 7.40 Euro) otoban ücreti ödüyor. Maribor üzerinden Slovenya’ya ve Macelj sýnýr kapýsýndan Hýrvatistan’a girenler Zagrep’e kadar otomobil için 35 kuna (yaklaþýk 5 Euro), minibüs için 53 kuna (yaklaþýk) 7.3 Euro ödüyor.

  ZAGREB LÝPOVAÇ

  Zagreb’ten sonra Slovanski Brod ve daha sonra da Lipovaç yönünü izlemek gerekiyor. Zagreb’ten Sýrp sýnýrýna kadar yol 261 km. Otoban ücreti otomobiller için 105 kuna (yaklaþýk 14.62 Euro), minibüsler için 139 kuna (yaklaþýk 22 Euro). Otoban giþelerine girer girmez karþýnýzdaki tabela kýrmýzý ýþýkla ödeyeceðiniz para miktarýný kuna olarak gösteriyor. Ancak Euro ile ödemek istiyorsanýz, 'Euro' dediðiniz zaman giþedeki memur düðmeye basýyor ve karþýdaki tabelada kýrmýzý ýþýkla Euro karþýlýðý yazýyor. 105 Kuna 14.62 Euro tutuyor. Cent olmadýðý için tabela 15 Euro gösteriyor. 20 Euro verdiðinizde memur üzerini 5 Euro olarak geri ödüyor.
  Hýrvatistan’da otoyolun durumu ve ücretler hakkýnda Hýrvat Otomobil Kulübünün www.hak.hr internet adresinden Almanca bilgi almak mümkün.

  YOLLAR GÜVENLÝ

  Baþkent Zagreb’te Büyükelçiliðe uðruyoruz ve eski Budapeþte Büyükelçimiz Umur Apaydýn þimdi burda Büyükelçi olarak bizi karþýlýyor. Büyükelçi Umur Apaydýn, Baþkatip Tolga Budak ve konsolosluk þube þefi Timuçin Demir, Hýrvatistan güzergahý hakkýnda þu bilgileri veriyor:
  Hýrvatistan güzergahý güvenli. Geçen yýl herhangi bir þikayet gelmedi. Hürriyet’in sýla yolu yayýnlarý sonucu süresiz pasaportla gelen ve Sýrp sýnýrýndan geri çevrilenlerin sayýsý çok azaldý. Geçen yýl süresi geçmiþ pasaport uzatmak için 23 kiþi geldi. Bir önceki yýl bu sayý 90’dý. Yola çýkmadan önce pasaport sürelerini kontrol edin.  
  Ýkinci sorun ise Türkiye’de pasaportunu kaybedenler Alman temsilciliklerinden Schengen D vizesi alýyorlar ve bununla yola çýkýyorlar. D vizesi sahibine sadece uçakla Almanya’ya gidebilme hakký tanýyor ve transit geçiþler için geçerli olmuyor. Slovenya, Schengen D vizesi olanlarý sýnýrdan geri çeviriyor. Refakat hanesinde kayýtlý çocuklar için Türkiye’de yeni pasaport tanzim edenler de ayný sorunla karþýlaþýyor. Yolcu o zaman uçakla gitmek zorunda kalýyor.
  Polis dýþýnda kimsenin dur ihtarýna uymayýn. Bunlar hýrsýzlýk amacýyla aracý durdurmak isteyen kiþiler olabilir. Benzin istasyonlarýnda hýrsýzlara davet çýkarmamak için aracýn camýný ve kapýlarýný kilitli tutmayý unutmayýn. Anayol dýþýna çýkmayýn. Halen temizlenmemiþ mayýnlar var. T.C. kimlik numaranýzý almayý unutmayýn.

  DEKLARE EDÝN

  Hýrvatistan gümrük kurallarýna göre deðeri beþ bin Euro üzerindeki eþyalarý gümrükte beyan etmek gerekiyor. Çek, nakit para, altýn, mücevher gibi toplam deðeri 5 bin Euro’yu aþan deðerli eþyanýn gümrükte beyan edilmesi zorunlu. Hýrvatistan’da otel dýþýnda kalýnýyorsa ve bu süre 24 saati aþýyorsa, polise bildirmek þart.  


  GENEL BÝLGÝ

  Kendini Güneydoðu Avrupa ülkesi olarak tanýmlayan Hýrvatistan’ýn nüfusu 4 milyon 437 bin. Hýrvatistan nüfusunun yüzde 94’ü Katolik, yüzde 5’i Ortodoks, yüzde 1’i ise Müslüman. Kiþi baþýna düþen milli gelir 6 bin 270 Euro. Yýllýk enflasyon oraný yüzde 3. Büyüme hýzý yüzde 3, iþsizlik oraný ise yüzde 18.4. Hýrvatistan Türkiye ile birlikte AB üyeliði için müzakere tarihi aldý, ancak Türkiye’den önce AB’ye girmek istiyor.

  HIRVATÇA SÖZLÜK

  Dober dan: Ýyi günler
  Dobro yutro: Günaydýn
  Doviçenya: Hoþçakalýn
  Hvala: Teþekkürler
  Voda: Su
  Kruh: Ekmek
  Kava: Kahve
  Yedan: Bir
  Pomoç: Ýmdat
  Messo: Et
  Teleçe messo: Dana eti
  Goveçe messo: sýðýr eti
  Yaneçe messo: Kuzu eti
  Pleçe messo: Piliç


  ÖNEMLÝ TELEFONLAR

  T.C. Zagreb Büyükelçiliði
  Masarykova 3, Kat 2, Zagreb
  Tel: 00 (385 1) 48 55 200
  Zagrep Büyükelçiliðimizin e-mail adresi: turkishemb@zg.t-com.hr
  Polis 9
  Bugün 12 ziyaretçi (95 klik) kişi burdaydı!


  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=