FrmBestLive - Ana Sayfa
<?php bloginfo('title'); ?> - <?php the_title(); ?>

logo.
Contacts PERSEMBE BELDEMIZIN CADDE VE SOKAKLARINA BASIBOS HAYVAN BIRAKANLARIN HAYVANLARINA BELEDIYE ZABITASI TARAFINDAN EL KONULUP CEZA YAZILACAKTIR...Belediyeden Duyurulur.

SON YORUMLAR


POPÜLER RESiMLER

Admin Paneli

HAVA DURUMU

 • GUNLUK GAZETELER

  REKLAM

  reklam

  Zonguldak,Caycuma,Persembe gŁncel

  Izin Yolu - Avusturya

   
   
   

  Vinyet almayý unutmayýn

  Avusturya'da otoban ücretli ve Avusturya'ya girmeden "Vignette" denilen otoban bileti almak gerekiyor. Vinyetsiz seyahat etmenin cezasý 150 Euro. Ayrýca araçta bir adet güvenlik yeleði bulundurulmasý ve farlarýn gündüz de açýk tutulmasý þart. Aman radarlara da dikkat.

   

   

   

  MÜNÝH’ten yola çýkarken kaç kilometre yol yaptýðýmýzý ölçmek için kilometremizi sýfýrlýyoruz. Yaklaþýk 50 km sonra Ýrschenberg virajý geliyor ve tabelalar sýk sýk hýz sýnýrýnýn 100 km olduðunu hatýrlatýyor. Virajýn hemen bitiminde ise Ýnntal kavþaðý geliyor. Burada otoban Avusturya ve Ýtalya olmak üzere iki istikamete ayrýlýyor. Feribotla Ýtalya üzerinden gidecek yolcularýn saðda Brenner otobanýný, Slovenya üzerinden Türkiye’ye gideceklerin ise Salzburg istikametini takip etmesi gerekiyor.

  Yollar bakýmlý

  Avusturya’da otoban oldukça bakýmlý ve güzel. Yemyeþil daðlarýn arasýndan geçen otobanda yolculuk yapmak insana keyif veriyor. Ancak manzarayý seyrederken, dikkati elden býrakmamak gerekiyor. Avusturya’da otoyollar ücretli. Avusturya’ya girmeden önce mutlaka 'Vignette' denilen vinyet pulu alýnmasý þart. Yol boyunca tüm benzin istasyonlarýnda vignette satýlýyor. Gerçi  Almanya Avusturya arasýnda artýk sýnýr kapýsý yok. Ama sýnýrdaki vignette giþesi 24 saat açýk. Vinyet pulu olmadan seyahat etmenin cezasý 150 Euro. Vinyetsiz seyahat eden araçlar uydu aracýlýðýyla merkezi sisteme kaydediliyor ve polis vinyet pulu olmayan aracý durdurup 150 Euro para cezasý almadan býrakmýyor.

  Üç tür vinyet var

  Avusturya’da 10 günlük, iki aylýk ve bir yýllýk olmak üzere üç tür vinyet var. Otomobil ve 3.5 tona kadar olan minibüsler için 10 günlük vinyet ücreti 7.70 Euro, iki aylýk 22.20 Euro ve bir yýllýk ise 73.80 Euro. Motosiklet için 10 günlük vinyet pulu 4.40, iki aylýk 11.10, bir yýllýk 29.50 Euro. Sadece izin için bu güzergahý kullananlarýn 10 günlük vinyet pulu almasý en doðrusu. Avusturya’da Salzburg Villach arasýnda tünel ücreti olarak Tauern tüneli için 9.50 Euro, otoban bileti olarak ise 7.70 Euro, Karawanken tüneli için ise 6.50 Euro olmak üzere toplam 23.70 Euro yol ücreti ödüyoruz.

  Cama yapýþtýrýn

  Vinyet pulunu aldýktan sonra içerden aracýn sað ön camýna yapýþtýrmanýz gerekiyor. Cama yapýþtýrýlmayan vinyet geçerli sayýlmýyor ve sürücü yakalandýðý zaman yine 150 Euro para cezasý alýnýyor. Avusturya ayrýca otoyolda kaza veya arýza durumlarýnda giyilmesi için araçta bir adet reflektörlü güvenlik yeleði bulundurulmasýný þart koþuyor. Araçta güvenlik yeleði bulundurmamanýn cezasý 40 Euro. Sýnýrdaki vinyet giþesinde güvenlik yeleði satýlýyor. Güvenlik yeleðini sýnýra gelmeden önce almak ise daha avantajlý. Çünkü sýnýrda bir güvenlik yeleðinin fiyatý 9.90 Euro. Ýtalya’dan gidecek yolcularýn ise Ýtalya trafik kurallarýna göre araçta bulunan her kiþi baþýna birer güvenlik yeleði bulundurmasý þart.

  Avusturya'da tüneller paralý

  Avusturya bir tüneller ülkesi. Uzunluðu 5 ile 7 km arasýnda deðiþen tüneller yüksek ve geçit vermez daðlarý yarýp daðýn öte yüzüne geçmemizi saðlýyor. Avusturya’da otoban ücreti yanýnda, bazý tüneller de paralý. Salzburg üzerinden Villach sýnýr kapýsýna giderken 6.7 km uzunluðundaki Tauern tüneli için tek geçiþ ücreti 9.50 Euro. Bu ücret otoban üzerindeki giþede ödeniyor. Açýk olan giþeler üzerinde yeþil ok iþareti ve ayrýca hangi aracýn hangi giþeye gireceðini gösteren tabelalar var. Tüneller genellikle tek þeritli ve özellikle yaz sezonunda tünel önünde uzun kuyruklar oluþuyor. Kaza veya içerde aracýn arýza yapmasý durumunda tünel trafiðe kapanýyor. Bu gibi durumlarda çok sabýrlý ve dikkatli olmak gerekiyor. Sýnýr kapýsý Villach’ta 7.8 km uzunluðundaki Karawanken tüneli için ücret giþesi geliyor. Giþeye giriþte yan taraflara konulmuþ levhalar araca göre tünel ücreti listesini gösteriyor. Otomobiller için Karawanken tüneli tek geçiþ ücreti 6.50 Euro, minibüs ve karavanlar için 9.50 Euro. Avusturya’da otoyollarda yer yer bakým ve onarým çalýþmalarý yapýlýyor. Ayrýca çevreciler TIR trafiðini protesto etmek için bazen otobaný kapatarak gösteri yapýyor. Bu durumda yol saatlerce trafiðe kapanýyor.

  FARLAR 24 SAAT AÇIK

  Avusturya’da farlar gündüz de açýk tutulmak zorunda. Farlarý yanmayan araçlarý polis durdurduðu zaman 15 Euro para cezasý yazýyor. Uzun far veya yanlýþ ýþýk yakmanýn cezasý ise 5 bin Euro’ya kadar çýkýyor. Avusturya’ya girdikten kýsa bir süre sonra tabelalar Wien Linz ve Graz Villach istikametini gösteriyor. Daha sonra Graz ve Villach yolu da ayrýlýyor ve Villach tabelasýnýn altýnda Ýtalya’nýn (Ý) Graz yazýsýnýn altýnda ise Slovenya’nýn (SLO) iþareti yer alýyor. Bu iþarete þaþýrýp Graz yolunu takip ederseniz Slovenya’ya Maribor kapýsýndan girersiniz. Ancak yolu uzatmýþ olursunuz. O nedenle hep Villach istikametini takip etmek gerekiyor. Villach tabelasýnýn altýnda Türkiye’yi yönüne iþaret eden TR yazýsý yer alýyor.


  Sýnýr kontrolü yok

  Avusturya’nýn Slovenya’ya açýlan Villach sýnýr kapýsýnda sýnýr kontrolleri yok. Ayrýca Slovenya da Schengen’e girdiði için Villach’ta hiçbir kontrol olmadan Hýrvat sýnýrýna kadar gidiliyor. Ýlk pasaport ve gümrük kontrolü Slovenya’nýn Hýrvatistan sýnýrýndaki Obrezje sýnýr kapýsýnda baþlýyor.

  Ýnternetten bilgi alýn

  Trafiðe kapalý veya onarým çalýþmasý yapýlan yollar hakkýnda Avusturya Otomobil Kulübü (ÖAMTC) internet sayfasýnda anýnda güncel bilgiler veriyor. Yola çýkmadan kýsaca www.oeamtc.at veya www.viamichelin.com internet portalýndan güncel duruma bir göz atmakta yarar var.

  Radarlara dikkat

  Tünel giriþlerinde ve otobanlarýn önemli noktalarýnda radarlar var. Bazý yerlerde 'Radar Kontrol' yazýsýyla yolcular uyarýlýyor. Özellikle tünel giriþlerinde veya hýz limitinin çok düþük verildiði yerlerde sabit radarlar bulunuyor. O nedenle hýz limitine mutlaka uymak gerekiyor. Aksi takdirde trafik cezalarý el yakýyor. Güvenlik kemerini takmamanýn cezasý 35 Euro. Hýz limitini yüzde 30 aþan sürücülerin ehliyetine el konuluyor. Ölüm ve yaralama ile sonuçlanan kazalarda sürücü mahkemeye çýkarýlýyor.

  Benzin daha ucuz

  Avusturya’da Almanya’ya kýyasla benzin fiyatý çok daha ucuz. 1 litre Diesel 1.30 Euro, benzin 1.30 Euro, süper 1.31 Euro. Alman Otomobil Kulübü ADAC tüm ülkelerle ilgili benzin fiyatlarýný güncel olarak internet portalinde veriyor. ADAC’nin internet adresi þöyle: www.adac.de  AVUSTURYA’DA ÖNEMLÝ TELEFONLAR: Araç arýzasýnda Avusturya Otomobil Kulübü ÖAMTC. Tel: 120. T.C. Viyana Büyükelçiliði: (0043) 01-505 73 38. T.C.
  Bugün 18 ziyaretçi (61 klik) kişi burdaydı!


  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=