FrmBestLive - Ana Sayfa
<?php bloginfo('title'); ?> - <?php the_title(); ?>

logo.
Contacts PERSEMBE BELDEMIZIN CADDE VE SOKAKLARINA BASIBOS HAYVAN BIRAKANLARIN HAYVANLARINA BELEDIYE ZABITASI TARAFINDAN EL KONULUP CEZA YAZILACAKTIR...Belediyeden Duyurulur.

SON YORUMLAR


POPÜLER RESiMLER

Admin Paneli

HAVA DURUMU

 • GUNLUK GAZETELER

  REKLAM

  reklam

  Zonguldak,Caycuma,Persembe güncel

  1.6.2008-Sigaraya Savas Açildi

  Sigaraya Savas Açildi

   
  Dünya Sigarasýz Günü etkinlikleri kapsamýnda Çaycuma'da düzenlenen yarýþmada “Aklýndan Bile Geçirme Hayatýný Mahvetme!” sloganý birinci seçildi.


  31 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü etkinlikleri kapsamýnda Çaycuma Saðlýk Grup Baþkanlýðý tarafýndan ilçemiz Çok Programlý Lisesinde günün anlam ve önemine dair etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öðrencilere Sosyal Hastalýklar Þubesi Müdürü Esin Ýlhan slayt sunumu ile sigaranýn zararlarýný anlatý.

  Etkinliðe katýlan Çaycuma Belediye Baþkaný Mithat Gülþen de 1990 yýlýnda sigarayý býraktýðýný ve gençlerin bu tür alýþkanlýklara baþlamamalarý gerektiðini söyledi.
  Etkinlikte konuþma yapan Dr. Birsen Turan, “Tüm dünya ülkelerinde her yýl 31 Mayýs, Dünya Sigarasýz Günü olarak kutlanýr. Dünya Saðlýk Örgütüne üye devletler 1987 yýlýnda bu günü, sigara salgýný ile oluþan önlenebilir hastalýk ve ölümlere dikkat çekebilmek için etkinlik günü olarak belirlemiþtir. Sigara içmek yaygýn bir alýþkanlýk ve önemli bir halk saðlýðý sorunudur Tüm dünyada erkeklerin yüzde 47'si kadýnlarýn yüzde 12'si sigara içmektedir. Sigara içicilerinin sadece yüzde 15'i zengin ülkelerde yüzde 85'i geliþmemiþ ve geliþmekte olan ülkelerde yaþarlar. Bundan dolayý da geliþmekte olan ülkeler tütün salgýný tehlikesi ile karþý karþýyadýr. Geliþmiþ ülkelerde sigara içme oranlarý düþmesine raðmen, geliþmekte olan ülkelerde artmaktadýr. Bu gidiþle geliþmekte olan ülkelerin en büyük problemi tütün olacaðýndan saðlýðýmýz, ekonomimiz ve çevremiz fakirleþecektir. 19 Mayýs 2008 tarihinde Tütün Yasasýnýn uygulamaya girmesiyle kiþileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerini zararlarýndan, bunlarýn alýþkanlýklarýný özendirici reklam, tanýtým ve teþvik kampanyalarýndan koruyucu tedbirler almak, herkesin temiz hava soluyabilmesini saðlayacaktýr” dedi.

  31 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü ile ilgili düzenlenen Slogan Yarýþmasý dereceye girenlerle protokol tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. Slogan Yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler þu þekilde;
  “Aklýndan Bile Geçirme Hayatýný Mahvetme” sloganýyla Özel Çaycuma Ýlköðretim Okulu’ndan Sinem GÝDEROÐLU birinci, “Sigara Ýçme Hayatýný Yaþa” sloganýyla Özel Çaycuma Ýlköðretim Okulu’ndan Ýpek ÖRENBAÞ ikinci, “Sigara Ýçmeyin Ailenizi Üzmeyin” sloganýyla Ýsmail Hakký Tonguç Y.Ý.B.O.’ndan Kerem ÇOKAL üçüncü, “Sigarayý Býrakýn Hayata Mutlu Bakýn” sloganýyla Ýsmail Hakký Tonguç Y.Ý.B.O.’ndan Hayriye DEMÝRCÝ mansiyon, “Sigarayý Býrak Hayatý Yaþat” sloganýyla Özel Çaycuma Ýlköðretim Okulu’ndan Eda ÜNAL mansiyon ödülünü aldýlar.

  Etkinliðe çok sayýda öðrencinin yaný sýra, Çaycuma Belediye Baþkaný Mithat Gülþen, Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özdemir, Mili Eðitim Müd. Dursun Þen, Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müd. Satýlmýþ Çelik, Ýl Saðlýk Müdür Vekili Dr. Birsen Turan, Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Erol Ünal, Akýl Ve Ruh Sað. Þube Müd. Esin Ýlhan, Halk Eðit. Müd. Yard. Veysel Ertürk, Ç.P.Lisesi Müd. Yüksel Arslan ve Özel Çaycuma Ý.Ö.O. Md. Seçkin Ünsal katýldý.
  Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Erol Ünal katýlýmcýlara teþekkür ederek Sigaranýn zararlarýný anlatan broþür daðýttý.

  Bugün 18 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!


  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=